კურსები

Microsoft Excel-ის პროფესიონალური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 30 სთ 11.05-9.06


კურსის ღირებულება: 360

კურსის განმავლობაში ისწავლით:

 1.  Home ინსტრუმენტების ჯგუფი. ქვეჯგუფები: Clipboard; Font; Alignment; Number; Editing (Sum, Average, Count Number, Max, Min, Large, Small, Fill, Clear, Sort, AutoFilter, Find, replace);
 2. ხელოვნური რიცხვითი და თარიღული ფორმატები;
 3. ფორმულებში აბსოლუტური და ფარდობითი მიმართვები;
 4. Paste Special;
 5. დოკუმენტის ეკრანზე მოხერხებულად განთავსების საშუალებები (View ინსტრუმენტებიდან New Window, Arrange All, Freeze);
 6. დოკუმენტის ამობეჭდვისათვის გამზადება და ბეჭდვის პარამეტრები.
 7. Conditional Formatting - სრულად;
 8. პირობითი გამოთვლების ფუნქციები: Sumif, Sumifs, Countif, Countifs, Averageif, Averageifs
 9. არეებსა და უჯრებზე სახელების დარქმევა და მათი გამოყენება (Formulas ინსტრუმენტთა ჯგუფის Defined Names ქვეჯგუფი)
 10. თარიღულ დროითი ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;
 11. ტექსტური ფუნქციები. პრაქტიკული სამუშაოები;
 12. ლოგიკური ფუნქციები (IF, OR, AND, IFERROR, NOT, XOR); პრაქტიკული სამუშაოები;
 13. დიაგრამები;
 14. Sheet-ებისა და ფაილების დაცვა; პაროლების დადება;
 15. ფინანსური ფუნქციები: FV - თანხის სამომავლო მნიშვნელობა; PV - საწყისი კაპიტალდაბანდება; Rate - საპროცენტო განაკვეთი; Nper - პერიოდების (გადახდების) რაოდენობა; Pmt - პერიოდულად შესატანი ან ასაღები თანხა; IPMT - სარგებელი კონკრეტული გადახდისას; PPMT - ძირი თანხა კონკრეტული გადახდისას; CUMIPMT - რამდენიმე გადახდისას სარგებლის ჯამურ რაოდენობა; CUMPRINC - რამდენიმე გადახდისას ძირი თანხის ჯამური რაოდენობა. პრაქტიკული სამუშაოები.
 16. Data ინსტრუმენტები. ქვეჯგუფები: Sort & Filter; Data Tools; Outline; Subtotal ბრძანებისა და Subtotal ფუნქციის შედარება;
 17. დინამიური ცხრილი და დინამიური დიაგრამა (PivotTable, PivotChart);
 18. ოპტიმიზაციის ამოცანების განხილვა (Solver ).
 19. მონაცემთა ბაზებთან (Database) სამუშაო ფუნქციები;
 20. Developer ინსტრუმენტების ჯგუფის Control ქვეჯგუფის Insert ინსტრუმენტების გამოყენება პროცესების ავტომატიზაციისათვის;
 21. Lookup & Reference ტიპის ფუნქციები (Lookup, HLookup. VLookup, Match, Index,); მაგალითები ფუნქციათა გამოყენებით;
 22. მაკროსები (Record – Stop Recording) კონკრეტული მაგალითების განხილვა. VBA-ის ბრძანებების გამოყენებით მარტივი მაკროსის შექმნის, ასევე შექმნილი მაკროსის რედაქტირების საშუალებები;
 23. სტატისტიკის ელემენტები: კორელაციის კოეფიციენტის გამოთვლა და შინაარსი; განაწილების დიაგრამა (ჰისტოგრამა).

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მსმენელები  ტესტირების შედეგად მიიღებენ Microsoft Acamedy-ს სერტიფიკატს.
ტრენინგი ჩატარდება შაბათ-კვირას, 11:00-ზე

ტრენერი

მალხაზ ოდიშარია

ბატონ მალხაზს აქვს 20 წლის გამოცდილება Microsoft Excel-ის მონაცემთა ბაზებთან მუშაობაში: შექმნა, ოპტიმიზაცია, ანალიზი; სპეციალური მოწვევით წაკითხული აქვს ტრენინგები ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორიცაა: 
• ეროვნული ბანკი
• თი-ბი-სი ბანკი
• საქართველოს ბანკი 
• პროკრედიტბანკი
• ბანკი რესპუბლიკა
• ბანკი ქართუ 
• ტერაბანკი 
• PSP ჯგუფი
• ევროკავშირის მისია საქართველოში
• ჯი-პი-აი ჰოლდინგი
• სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
• გაეროს ბავშვთა ფონდი
• სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

არის Microsoft Excel Expert, და Microsoft Certified Trainer.